جزوه آموزشی آسیب شناسی کودک آزاری جنسی

جزوه آموزشی آسیب شناسی کودک آزاری جنسی

جزوه آموزشی آسیب شناسی کودک آزاری جنسی

این جزوه آموزشی که شامل  22 صفحه PDF است بخشی از کتاب " مشاوره و درمان کودک آزاری جنسی " است که توسط نویسندگان دراختیار ما قرارگرفته است. اهم مطالب عبارتند از:

تعریف کودک آزاری جنسی

علت شناسی آزارجنسی

دیدگاه متمرکز برخانواده

دیدگاه متمرکز برآزارگر

مدل تلفیقی

پیامدهای کودک آزاری جنسی

جنسی سازی ضربه زا

داغ ننگ

حس خیانت

احساس درماندگی

 


دسته:

جزوه آموزشی آسیب شناسی کودک آزاری جنسی

خرید آنلاین